جلسات دفاعیه

                             

تحت عنوان: مقایسه اثر تمرینات اصلاحی سنتی و nasm بر شانه نا برابر،دامنه حرکتی و عملکرد شانه در دانشجویان پسر

استاد راهنما: دکتر هادی صمدی

استاد مشاور: دکتر هومن مینونژاد

ارائه دهنده: مصطفی بیابانی

زمان: 8:00 98/10/28

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی  

 

                            

 تحت عنوان: اثر هشت هفته تمرینات dns بر تعادل و عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به آلزایمر

استاد راهنما: دکتر محمدحسین ناصرملی

استاد مشاور: دکتر بهناز گنجی

ارائه دهنده: فائزه شاه محمدی

زمان: 11:00 98/10/28

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                             

تحت عنوان: تاثیر شش هفته تمرینات هاپینگ با و بدون کنزیوتیپ بر درد و عملکرد تکواندوکاران مرد نخبه دارای بی ثباتی مچ پا

استاد راهنما: دکتر علیرضا رحیمی

استاد مشاور: دکتر سیدنعمت خلیفه

ارائه دهنده: مهدی رضوانپور

زمان: 9:00 98/10/28

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی    

            

                                         

تحت عنوان: بررسی اثر تمرین hiit و مصرف پروبیوتیک بر روی پارامترهای بیوشیمیایی کبدی خون در رتهای نر مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

استاد راهنما: دکتر فریبا آقایی

استاد مشاور: دکتر علیرضا رحیمی

ارائه دهنده: حسین بیات

زمان: 8:00 98/10/28

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی  

   

                                               

تحت عنوان: اثر تمرین hiit و مصرف پروبیوتیک بر بیان ژن mcp-1,sma در رتهای نر مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

استاد راهنما: دکتر فریبا آقایی

استاد مشاور: دکتر حمیده محمودزاده

ارائه دهنده: مینا کوهدار

زمان: 10:00 98/10/29

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                               

تحت عنوان: نظر سنجی و مقایسه شاخص های استعدادیابی دوچرخه سواری از دیدگاه مربیان برتر ایرانی و خارجی

استاد راهنما: دکتر علیرضا رحیمی

استاد مشاور: دکتر فریبا آقایی

ارائه دهنده: ریحانه طالبی

زمان: 10:00 98/10/29

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی     

           

                                        

تحت عنوان: اثر هشت هفته تمرینات trx بر اندازه های کینماتیکی در شوت روی پای فوتبال

استاد راهنما: دکتر امیر سرشین

استاد مشاور: دکتر مسعود معینی

ارائه دهنده: سید احسان میر قاسمی

زمان: 11:00 98/10/29

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

    

                                               

تحت عنوان: بررسی رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی با دامنه حرکت،اندازه های آنتروپومتریک و تعادل قایقرانان تیم ملی کانوکانادایی

استاد راهنما: دکتر محمدحسین ناصرملی

استاد مشاور: دکتر بهناز گنجی نمین

ارائه دهنده: سالار پورنقدعلی

زمان: 10:00 98/11/2

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                               

تحت عنوان: مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی و تمرین در آب بر تعادل، انعطاف ناحیه تنه و عملکرد اندام تحتانی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر

استاد راهنما: دکتر سید صدرالدین شجاع الدین

استاد مشاور: دکتر محی الدین بهاری

ارائه دهنده: شکوفه فیضی

زمان: 10:00 98/11/6

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی   

             

                                        

تحت عنوان: رابطه سبک های هویت و مسئولیت اخلاقی با رفتار شهروندی روسای هیات انجمن های ورزشی

استاد راهنما: دکتر مهوش نوربخش

استاد مشاور: دکتر مهدی کهندل

ارائه دهنده: حسین حیاتی

زمان: 9:00 98/11/5

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                         

تحت عنوان: بررسی ارتباط بین حافظه بلند مدت و حافظه کاری و عملکرد ژیمیناست های نخبه دختر 8تا10 سال

استاد راهنما: دکتر سیمین جعفری

استاد مشاور: دکتر پژمان احمدی

ارائه دهنده: کبری مقیمی

زمان: 10:00 98/11/8

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی    

 

                                               

تحت عنوان: تاثیر هشت هفته تمرینات بوبات بر اسپاستی سیته،تعادل و راه رفتن کودکان فلج مغزی اسپاستیک

استاد راهنما: دکتر ملیحه حدادنژاد

استاد مشاور: دکتر امیر لطافت کار

ارائه دهنده: سیده اکرم سپهسالار

زمان: 10:00 98/11/2

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                               

تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی  

              

                                        

تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی  

 

                                               

تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

                                              

تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی  

              

                                        

تحت عنوان:

استاد راهنما: دکتر

استاد مشاور: دکتر

ارائه دهنده:

زمان:

مکان:سالن دفاعیه دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی