معاونین دانشکده

معاون دانشکده:

دکتر فواد فیض الهی