اداره امور عمومی واداری

مشخصات رئیس اداره امور عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

A.BEIKPOOR@GMAIL.COM

نم و نام خانوادگی :  اکبر بیک پور

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد. مدیریت ورزشی

خلاصه سوابق :

·         اشتغال به کار از    1375/11/11

·         متصدی ماشین نویسی ـ دبیرخانه ـ بایگانی ـ تکثیر از 1375 لغایت 1377

·         متصدی سالن های ورزشی و مسئول خدمات دانشکده  از 1377 لغایت 1382

·         کارشناس دانشجویی            بهمن ماه 1382 لغایت فروردین 1383

·         مسئول امور عمومی از 1383 لغایت 1384مهرماه

·         ارتقاء پست به رئیس اداره امور عمومی درمهرماه

·         رئیس اداره خدمات دانشگاه از آذر 1384 لغایت آبان ماه 1386

·         رئیس اداره امور عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از آبان ماه 1386 لغایت ابان ماه 1389

·         رئیس اداره امور عمومی دانشکده فنی و مهندسی از 1389 لغایت 1392

·         رئیس اداره امور عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از 1392 لغایت ادامه دارد

.         تدریس دروس عملی ـ عمومی تربیت بدنی و ورزش 1  ، از سال 1384 لغایت ادامه دارد ، در مرکز تربیت مربی کرج

 

امور جاری رئیس اداره امور عمومی

·         نظارت بر امر نظافت و بهداشت ساختمان دانشکده و مجموعه های ورزشی دانشگاه و استیجاری خارج دانشگاه

·         تهیه ملزومات مصرفی ـ اداری هر هفته از امور بازرگانی دانشگاه

·         بررسی مشکلات تعمیراتی ـ تاسیساتی و گزارش به اداره کل عمران

·         همکاری در آماده سازی و برگزاری ثبت نام و امتحانات

·         تنظیم قراردادها و پیگیری پرداخت مبالغ مجموعه های ورزشی استیجاری در هر ترم تحصیلی برای استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی

·         درخواست اقلام ، وسایل و تجهیزات مورد نیاز در هر ترم تحصیلی و پیگیری آن از طریق معاونت های اداری ومالی و پژوهش و فناوری

·         جمع آوری اموال مازاد ـ اسقاط و انتقال آن به خارج از دانشکده با هماهنگی اداره کل امور مالی

·         اخذ سفته از دانشجویان جدیدالورود جهت تحویل اصل مدرک تحصیلی دیپلم ـ کاردانی ـ کارشناسی و ارشد

·         همکاری در برگزاری جلسات دفاع دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری

·         هماهنگی با اداره نقلیه جهت سرویس ایاب و ذهاب استادان به تهران و بلعکس و دانشجویان برای حضور در کلاس عملی ـ تخصصی شنا که خارج از دانشگاه می باشد

.        شماره تماس در دانشکده : 34182720 - 026