امور مالی

نام و نام خانوادگی: فاطمه کریمی 

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

شماره تماس در دانشکده :  02634182724

رسیدگی به وضعیت مالی دانشجویان دانشکده وارسال اطلاعات مالی به اداره درامد طبق ضوابط تعیین شده