امور دانشجویی

رئیس امور دانشجویی: معصومه درخشنده

نام: معصومه 

نام خانوادگی: درخشنده

عنوان پست سازمانی : رئیس امور دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدرک تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

سابق کار: 20 سال

1.رئوس وظایف:اعطای تخفیف دانشجویی (ماده 10 و 11 آیین نامه) و تحویل مدراک دانشجویان متقاضی به امور دانشجویی ستاد.

2.انتخاب دانشجویان ممتاز اول تا سوم همه مقاطع و گرایش های تحصیلی و اعلام اسامی آنان به امور دانشجویی ستاد (جهت اعطای تخفیف ممتازان به آنان).

3.توضیح و تحویل فرم های وام به دانشجوی متقاضی و ارسال مدارک آنان به صندوق رفاه دانشجویی.

4.پاسخ دادن به استعلام مراکز آموزشی ،سازمان های دولتی و خصوصی در مورد تایید مدرک تحصیلی و ریز نمرات دانشجویان فارغ التحصیل کلیه مقاطع تحصیلی.

5.انجام دادن امور دانشجویان مشمول پذیرفته شده همه مقاطع در آزمون هر نیمسال به هنگام ثبت نام جهت صدور معافیت تحصیلی آنان.

6.ثبت اطلاعات دانشجویان مشمول پذیرفته شده ، اخراجی، انصرافی یا فارغ التحصیل در «دفتر اساس» مشمولین دانشکده.

7.ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول فارغ التحصیل ، انصرافی یا اخراجی در کلیه مقاطع تحصیلی.

8.انجام دادن امور خروج از کشور دانشجویان مشمول (برای زیارت ،سیاحت ،سفر علمی و شرکت در مسابقات ورزشی) .

9.جمع آوری و ارسال مدارک دانشجویانی که به هر دلیلی در دانشگاه مصدوم شده اند (جهت اخذ بیمه حوادث دانشجویی).

10.دریافت مدارک دانشجویانی که کارت دانشجویی آنان مفقود یا مخدوش شده یا دانشجویان انتقالی و ارسال مدارک آنان به امور دانشجویی ستاد.

11.جمع آوری و ارسال صورتجلسه تقلب دانشجویانی که در جلسه های امتحانی مرتکب تقلب شده اند به کمیته انضباطی دانشگاه.

12.تحویل گرفتن مدارک اولیه فارغ التحصیلان کلیه مقاطع .پیگیری در مورد انتخاب نماینده دانشجویان برای تشکیل جلسه های شورای دانشجویی

دانشکده و حضور در جلسات مذکور.

13نگارش ، آماده سازی و ارسال کارنامه های دو گرایش کارشناسی.

14.  رفع نقص کارنامه های برگشتی و مجدد آنها به امور آموزش.

15.شرکت درامتحانات پایان هرترم.

16.شرکت در ثبت نام های هر ترم.

 

کارشناس: لیلا میر محمدی