امور پژوهشی

رئیس اداره پژوهش: ناهید مکوندی

پست الکترونیک:nd.makvandi@gmail.com

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
 • کارشناسی ارشد باستان شناسی
 • دانشجوی دکتری ادبیات فارسی                

سال شروع همکاری:1369

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی:

 • کارشناس ارشد باستان شناسی
 • دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی
 • کارشناس امور دانشجویی1369
 • کارشناس کتابخانه دانشکده ادبیات (در زینبیه)1372-1370
 • کارشناس کتابخانه مرکزی 1373-1372
 • کارشناس کتابخانه دانشکده علوم1377
 • عضو کمیته بودجه کتابخانه ها 1373-1384
 • کارشناس ومسؤول کتابخانه تربیت بدنی وعلوم ورزشی 1384-1377
 • رئیس اداره پژوهشی دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی 1384 تا کنون
 • مدیر اجرایی دفتر مجله علوم ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی1389-1388
 • تدریس درس فارسی عمومی در دانشگاه علمی – کاربردی
 • چاپ 5 کتاب شعر کودکان و نوجوانان
 • چاپ مقاله "تأثیر گذاری علم ورزش در گسترش روابط میان ملل" در نشریه علوم ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد کرج شماره 11، 1385
 • چاپ مقاله" کاربرد تشبیه در شاهنامۀ فردوسی" در نشریه علمی- پژوهشی اخبار آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان
 • پذیرش چاپ مقاله" اغراق در شاهنامۀ فردوسی" در نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان
 • پذیرش چاپ مقاله" بررسی تشخیص (جاندارگرایی)دراستعاره های کنایی شاهنامۀ فردوسی "در نشریه علمی- پژوهشی اخبار آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان
 • چاپ مقاله " نگاهی به استعارۀ مصرّحه(آشکار )در شاهنامۀ فردوسی" در نشریه ISI،  Journal of American Science، 2013

شماره تماس در دانشکده:02634182619

 

کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناس کتابخانه:  شیرین روحانی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی  علوم کتابداری و اطلاع رسانی

کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

شماره تماس: داخلی 2618                                                                                                                                               

تعداد کتب ومنابع:

 • عنوان کتاب:4629

 • جلدکتاب:9790

 • سی دی:185

 • پایان نامه:747  
 • شرح وظایف کارشناس کتابخانه (شیرین روحانی):

  1.شرکت درنمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  2.پس ازهرنوبت خرید کتاب چک کردن کتابها با فاکتورها برای اطمینان از صحت وسقم آنها

  3.انجام کارهای تدارکاتی وتسویه مالی کتابها اعم ازنوشتن قبض انبارها، تهیه شرحی کامل ازجریان خرید نمایشگاه و...

  4.تهیه آمارازخرید انجام شده

  5. آماده سازی کتابها

  6.ثبت کتابها وپایان نامه ها

  7.وروداطلاعات کتابها و پایان نامه ها دربرنامه نوسا

  8.واردکردن عناوین DVDها دردفترمخصوص آنها

  9. شلف کتابها وپایان نامه ها در مجموعه

  10.به هنگام انجام وجین درمواقعی ازسال، تهیه لیست کتب وجینی برای ارسال وتایید توسط مدیر دفتر

   اسناد وکتابخانه ها

  11.تسویه حساب دانشجویان

  12.امانت کتاب به اساتید ودانشجویان وکارکنان

  13.عضوگیری وتهیه کارت عضویت برای دانشجویان واساتید وکارکنان

  14.پاسخگویی به نامه ها وانجام اطلاع رسانی های لازم

  15.امضاء وتایید فرم های دانشجویان غیرتربیت بدنی که مشکل مفقودی کارت دارند.

  16.تهیه فایلی مشتمل برچکیده های پایان نامه ها (برای کمک به دانشجویان درانتخاب موضوع پایان نامه)