امور آموزشی

رئیس آموزش دانشکده :

خانم نریمانی

 

کارشناس آموزشی گروه کارشناسی :خانم فاطمه امامی

کارشناس ارشد زیست شناسی علوم جانوری گرایش فیزیولوژی

شروع همکاری 1379

1.کارشناس آموزش گروه علوم پایه ودروس عمومی ومسئول امتحانات دروس پایه وعمومی دانشکده فنی

2.کارشناس فارغ التحصیلان گروه عمران

3.کارشناس آموزش گروه برق

4.کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده مکاترونیک

5.کارشناس آموزش دانشکده روانشناسی

6.کارشناس امتحانات دانشکده ادبیات

7. ارائه طرح به معاونت آموزشی واحدکرج درسال 1386وتصویب آن

 8.ارائه طرح تخصصی تاسیس موزه آثارطبیعی درواحدکرج به معاونت پژوهشی واحدکرج

 9.ارائه طرح ارتقای کیفی وتعیین رتبه برای کارشناسان واحدکرج

10. ارائه مقاله درکنگره پزشکی بین المللی درد PAIN20013 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 11 .مقالات یک ISI ودومقاله ترویجی پژوهشی به زبان انگلیسی می باشد

 مقاله ترویجی پژوهشی

Journal of Medicinal Plants, Volume 10,

No. 37, Winter 2011

Effect of Aqueous Extract of Trigonella foenum-graecum on Pain and Inflammation   Induced by Formalin in Male Mice                                                                                                                   

Winter 2011-volume 2-number2-NEUROSCIENCE                                              

Inhibition  of Cyclooxygenase  Type 1 and 2 Enzyme by Aqueous Extract of  Elaeagnus  Angustifolia in Mice

 

کارشناس امورآموزشی : خانم رونما

 

کارشناس گروه آموزشی ارشد : آقای مجید سلیمی 

 

مدرک تحصیلی : لیسانس کشاورزی 

اهم فعالیتهای کارشناس : بررسی کارنامه دانشجویان - همکاری در ثبت نام در هر ترم - صدور گواهی دانشجویان - بررسی پایان نامه دانشجویان - پاسخگویی به دانشجویان ارشد