رشته های تحصیلی

رشته ها و مقاطع تحصیلی در  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش های مقطع کارشناسی  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی:

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی- گرایش علوم انسانی 

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی- گرایش علوم زیستی 

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

گرایش های مقطع کارشناسی ارشد  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی:

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی(عمومی)

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی-رفتار حرکتی

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی- روانشناسی ورزشی

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزش