مدیران گروه

مدیر گروه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر فواد فیض الهی

 

مدیر گروه کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر محمدعلی سلیمان فلاح