استادان پژوهشگر

آقای دکتر علیرضا رحیمی سالهای ۸۴، ۸۲، ۸۰، ۷۹

آقای دکتر مهدی کسب پرست سالهای ۸۵ و ۸۳

آقای دکتر مهدی کهندل سال ۸۳