اخبار دانشگاه - آرشیو

دکتر بهروز میرزا رئیس واحد کرج در شورای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج:تاکید دانشگاه آزاد اسلامی حرکت از آموزش محوری به سوی پژوهش محوری است

دکتر بهروز میرزا رئیس واحد کرج در شورای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج:تاکید دانشگاه آزاد اسلامی حرکت از آموزش محوری به سوی پژوهش محوری است

دکتر بهروز میرزا رئیس واحد کرج در شورای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج:تاکید دانشگاه آزاد اسلامی حرکت از آموزش محوری به سوی پژوهش محوری است

ادامه مطلب
تلاش برای ثبت روز نظافت محیط کار در تقویم کشور با شرکت دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در نظافت کلاس های درس

تلاش برای ثبت روز نظافت محیط کار در تقویم کشور با شرکت دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در نظافت کلاس های درس

تلاش برای ثبت روز نظافت محیط کار در تقویم کشور با شرکت دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در نظافت کلاس های درس

ادامه مطلب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج جزء سازمان های برتر در زمینه صیانت از حقوق شهروندی، ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در استان البرز است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج جزء سازمان های برتر در زمینه صیانت از حقوق شهروندی، ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در استان البرز است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج جزء سازمان های برتر در زمینه صیانت از حقوق شهروندی، ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در استان البرز است

ادامه مطلب
جلسه ممیزی رشته های در حال تصویب واحدها و مراکز آموزشی استان های البرز، زنجان سمنان ، قزوین و قم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد

جلسه ممیزی رشته های در حال تصویب واحدها و مراکز آموزشی استان های البرز، زنجان سمنان ، قزوین و قم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد

جلسه ممیزی رشته های در حال تصویب واحدها و مراکز آموزشی استان های البرز، زنجان سمنان ، قزوین و قم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد

ادامه مطلب